• Nelegalna gradnja Vakuf - Prijepolje
  Mi smo građanke i građani naselja Vakuf u Prijepolju koji od februara 2021.godine pokušavaju da se izbore protiv nehumane gradnje. Živimo u mirnom delu grada, u tipskom naselju sa porodičnim kućama. Ulice su uske i bez trotoara. Nema adekvatnog parking prostora. Elektromreža i kanalizacioni sistem su već preopterećeni. Problem je nastao kada je investitor kupio jednu kuću, na parceli od 2,64 ara. Agonija počinje kada saznajemo da investitor tu planira da izgradi poslovno-stambeni objekat, površine 690,3m2, bez adekvatnih lokacijskih uslova. Na pomenutoj parceli nije bilo vidnih oznaka da je u toku rušenje objekta, nije bilo table sa podacima, rušenje objekta nije bilo adekvatno obezbeđeno. Stanari se organizuju i počinju redovna dežurstva kako do izgradnje ne bi došlo. Bake iz ulice stupaju u štrajk glađu. Urušavaju se ograde okolnih kuća. Investitor stanarima počinje da upućuje pretnje, a dolazi i do fizičkih nasrtaja. Parkira kamion za istovar materijala nasred ulice i ostavlja ga da blokira saobraćajnicu tri nedelje. Posežemo za dostupnim pravnim sredstvima i uspevamo da dobijemo dokument kojim Ministarstvo građevinarstva poništava izdatu dozvolu (4.10.2021) jer linijske komšije nisu dale saglasnost. Postupak je vraćen našoj opštini. Nažalost, pod velikim pritiscima načelnica za urbanizam Vesna Novosel ponovo potpisuje istu dozvolu za gradnju 10.12.2021. i ostavlja je na snazi. Mi ćemo nadalje iskoristiti sva pravna sredstva, ali strepimo da će se gradnja nastaviti pre pravosnažnog rešenja. Mi nismo protiv gradnje. Mi tražimo da sve bude legalno i u skladu sa urbanističkim propisima našeg grada. Ne želimo da živimo u strahu, pored neobezbeđenog gradilišta, sa značajno smanjenim kvalitetom uslova života u jednom mirnom, porodičnom naselju. Naše mesto je malo i našu priču je teško čuti. Pomozite nam da se izborimo za bolje sutra naših sugrađana.
  484 od 500 Potpisa
  Autor Peticije Gradjana Picture
 • Referendum po meri građana
  Jedina dobra strana budućeg zakona je produžavanje roka na 90 dana za skupljanje potpisa kada građani sami žele da predlože neki propis poput zakona (narodna inicijativa). Uvođenjem takse na overu potpisa, međutim, jasno je da se nezavisne građanske inicijative žele onemogućiti da ostvaruju Ustavom garantovanu građansku suverenost. Time se ovo građansko pravo otima od naroda i rezerviše za političke stranke i bogate grupacije. Primera radi, ukoliko neko želi da organizuje predlaganje zakona potrebno je da ima za overu potpisa preko milion i dvesta hiljada dinara. Iako ovo rešenje postoji u uporednim sistemima, ono je imajući u vidu socijalni kontekst Srbije usmereno na onemogućavanje učešća građana. Želja vlasti da isključe građane vidljiva je u tome što sada već tri godine ne stavljaju zvaničan predlog zakona o ograničavanju rijaliti programa koji je predložilo preko 42.000 građana. Građanskim inicijativama uskraćeno je pravo da finansiraju kampanju iz javnih izvora (budžeta), dok je to pravo dozvoljeno strankama prema Zakonu o političkim aktivnostima na koji se ovaj nacrt poziva, ali ga nedosledno primenjuje. To primera znači da ovaj Zakon jednako moćno finansijski tretira kompaniju osnovanu od Rio Tinta i običnog građanina koji bi se protivio ekološki štetnom rudarenju. Nacrt Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi krši u potpunosti vladavinu prava koja podrazumeva da se ovakvi zakoni ne mogu donositi neposredno pre sprovođenja referenduma. Ovaj predlog se donosi neposredno pre nego što se planira raspisivanje referenduma, što je protivno međunarodnim standardima, urađen je bez adekvatne javne rasprave, a dokaz koliko je vlast zanimalo mišljenje građana je činjenica da je u pozivu za javnu raspravu naveden neispravan mejl za dostavljanje primedbi i komentara. Takođe, usvojeni Predlog predviđa da će novi Zakon o referendumu stupiti na snagu sledećeg dana po donošenju i objavljivanju u Službenom glasniku što Ustav Republike Srbije dozvoljava samo u izuzetnim slučajevima. Iako cenzus nije uporedni standard sa njegovim ukidanjem i uz navedena ograničavanja građanskog učešća, političkoj vlasti se suštinski omogućava nametanje bilo koje odluke i rasprodaja zemlje. Ovim predlogom zakona država otima od građana, omogućava referendumska kampanja po meri bogatih i priprema rasprodaja zemlje. Mi tražimo referendum po meri građana! Potpišite peticiju. Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, Građanske inicijative, CEPRIS, Beogradski centar za ljudska prava, Kreni - Promeni, Marina Pavlić, Bojana Selaković, Kristina Urošević, Luka Tripković, Nikola Arsenić i Savo Manojlović.
  75.475 od 100.000 Potpisa
  Autor Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Picture
 • Voda je TVOJE PRAVO a ne luksuz!
  Zakon o komunalnim delatnostima omogućava privatniku da obavlja delatnosti koje zbog urušavanja javnog sektora i kvaliteta rada javnih službi one nisu u stanju da obavljaju. Privatnik ima za cilj samo profit. Privatizacijom komunalnih delatnosti nećemo rešiti probleme koji su i nastali upravo zbog društvenog uređenja gde vladajuće strukture pod pritiskom krupnog kapitala urušavaju javni sektor u korist privatnog koji za cilj ima samo profit, ne opšte dobro. Zakoni koji omogućavaju privatizaciju neće biti nikada stavljeni van snage, izmenjeni dok god o njima odlučuje struktura koja služi krupnom kapitalu i sprovodi privatizaciju. Posledice privatizacije javnih dobara i komunalnih delatnosti dovešće do toga da ćemo svi biti poplavljeni, zagađeni i žedni! Nepovredivost privatne svojine omogućava privatniku da donosi odluke bez ikakvog polaganja računa narodu. Bićeš žedan, zagađen i poplavljen ukoliko ne staneš na put privatizaciji javnih dobara i komunalnih delatnosti. Zrenjanin je zbog javno-privatnog partnerstva već 17 godina žedan. Javni novac svih poreznika prebacivan je kako bi privatnik omogućio rad fabrike. Novac je potrošen, fabrika ne radi, narod je žedan. Ovakav scenario vidimo svaki put kada se novac građana sliva u privatne džepove sve po zakonu koje su donele vladajuće strukture u poslednjih 20 godina. Ukoliko se to ne desi, svi mi ćemo deliti sudbinu Zrenjanina
  10.791 od 15.000 Potpisa
  Autor Peticije Gradjana Picture
 • Stop privatizaciji Instituta "Jaroslav Černi"
  ZAŠTO NE PRIVATIZACIJA? Institut “Jaroslav Černi” je najstručniji institut u oblasti upravljanja vodama u Srbiji, koji svojim naučnim analizama i stručnim rešenjima treba da garantuje odgovorno upravljanje vodama na teritoriji cele Srbije. Prodajom bi se stručno znanje direktno stavilo u funkciju privatnog interesa, čime se ugrožava pravo svih nas na pitku, zdravu vodu i životnu sredinu. Privatizacija “Jaroslava Černog” direktno je suprotna ciljevima Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. u kojoj se upozorava da naša zemlja nema dovoljno stručnog i naučnog kadra za obavljanje poslova upravljanja vodama i da državni instituti, od kojih se posebno izdvaja “Jaroslav Černi”, treba da dobiju veća ovlašćenja (odeljak 6.1. Strategije). Nema nikakvog javnog interesa u tome da privatniku plaćamo usluge koje su naša javna preduzeća do sada povoljno dobijala od instituta u državnom vlasništvu. Osim toga, privatizacijom se ovaj izuzetno važan naučni institut potpuno nepotrebno izlaže riziku od propadanja i promene delatnosti. Privatizacija bi se odrazila na kvalitet, cenu i dostupnost pitke vode za sve građane. ZNAČAJ I ULOGA INSTITUTA Institut “Jaroslav Černi” obavlja delatnost od opšteg interesa u domenu uređenja vodotoka i zaštite od voda, korišćenja vodnih resursa i zaštite voda od zagađivanja (Zakon o vodama, član 43). Vodoprivredni sistemi u Srbiji obuhvataju 4.000 kilometara zaštitnih nasipa, oko 400 sistema za odvodnjavanje zemljišta na preko dva miliona hektara i više od 60 visokih brana sa akumulacijama, koje su ključni objekti vodosnabdevanja i hidroenergetike u Srbiji. Izgrađen je jedan od najvećih evropskih hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav“ i Hidroenergetski i plovidbeni sistem „Đerdap“. Na rekama je izgrađen najvredniji deo našeg energetskog sistema, koji zadovoljava više od 25% potrošnje električne energije u Srbiji. U svakom od navedenih projekata je učestvovao Institut „Jaroslav Černi“ i danas ima važnu ulogu u održavanju i unapređenju rada ovih vodoprivrednih i energetskih sistema. Najznačajnije aktivnosti Instituta su: • Republička direkcija za vode je od 2010 godine u velikoj meri poverila Institutu izradu Zakona o vodama i podzakonskih akata. • Institut još od sredine 90-tih godina radi plansku dokumentaciju za upravljanje vodama, vodoprivrednu osnovu Srbije i sada Strategiju upravljanja vodama do 2034. godine. Institut ima važnu ulogu u realizaciji usvojene strategije i izradi akcionih planova. • Više od 20 godina, sa Republičkom direkcijom za vode i JVP Srbijavode učestvuje u razvoju Vodoprivrednog (vodnog) informacionog sistema Srbije. • U operativnom planu za odbranu od poplava Institut je zadužen za osmatranje leda i hitne istražne radove i analize, kao i ekspertize i izradu rešenja hitnih sanacionih radova i rešenja unapređenja zaštite od poplava. • Počev od 1978. godine realizuje se multidisciplinarni Program osmatranja i merenja uticaja akumulacija HE „Đerdap“ I i „Đerdap“ II na životnu sredinu. Izveštaji Instituta su osnova za izdavanje vodne dozvole za rad ovog sistema. • U Institutu se već 20 godina razvija Hidro-informacioni sistem (HIS) Drina, koji je tehnički sistem za upravljanje resursima na slivu Drine, HIS Đerdap i HIS Vlasina. Navedene su samo najznačajnije od mnogobrojnih važnih delatnosti na kojima je ovaj institut angažovan i zbog kojih bi bilo izuzetno štetno i opasno da pređe u ruke privatnika. PROBLEMATIČAN POSTUPAK PRIVATIZACIJE Nezakonitost: Članom 57. Zakona o nauci i istraživanjima propisano je da se privatizacija naučnog instituta vrši shodno programu, koji donosi Vlada RS na predlog nadležnog Ministarstva i uz obavezno pribavljeno mišljenje Nacionalnog saveta. Nigde nije javno dostupna informacija o tome da li je Vlada donela program i da li postoje predhodno podneti predlog i mišljenje nadležnih organa. Netransparentnost: čitav postupak je sproveden u potpunosti izvan očiju javnosti. Netransparentno je i šta je predmet prodaje i procene vrednosti: da li su procenom obuhvaćeni zemljište, ljudski kapital, intelektualna svojina, oprema, dokumentacija (od kojih neka sa oznakom državne tajne) i prava koja je Institut „Jaroslav Černi“ sticao i kojima raspolaže kao državni institut? Izuzetno niska početna cena (2,8 miliona evra) ukazuje da vrednost nije adekvatno procenjena. Loše definisani uslovi: U javnom pozivu su kao kvalifikacioni uslovi, navedeni samo finansijski (ekonomski) kriterijumi što je apsolutno neprihvatljivo imajući u vidu značaj i delatnost instituta, koji nikako ne bi smeo da bude privatizovan od strane kupca koji nema nikakvog iskustva i veze sa njegovom delatnošću. ZAKLJUČAK Ima puno jakih razloga protiv privatizacije “Jaroslava Černog” , a nijedan dobar razlog za privatizaciju. Zato tražimo da se smesta obustavi privatizacija instituta “Jaroslav Černi” i da se nađe institucionalno rešenje da ovaj institut bude zaštićen od budućih pokušaja privatizacije. To se može učiniti tako što će institut dobiti status instituta od strateškog interesa (član 58 Zakona o nauci i istraživanjima) ili tako što će dobiti status javne ustanove. Zahtevamo i da država ubuduće ulaže više u ovaj važan institut. Potpisi će biti predati Vladi Srbije, Ministarstvu privrede, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalnom savetu za naučni i tehnološki razvoj. Autori: Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) Organizacija za očuvanje prirode i životinja (OSNA) Inicijativa “Pravo na vodu” Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI)
  32.553 od 35.000 Potpisa
  Autor Peticije Gradjana Picture
 • Zašto vidim vazduh?
  Zvanični dokumenti lokalne samouprave kažu da Leskovac ima prvu kategoriju vazduha - čist ili neznatno zagađen vazduh gde nisu prekoračene granične vrednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju. Međutim, ista lokalna samouprava je početkom 2021. godine donela Kratkoročni akcioni plana za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca (2021 - 2023), koji se donosi u slučaju da postoji opasnost da nivoi zagađujućih materija u vazduhu prekorače jednu ili više koncentracija opasnih po zdravlje ljudi ili postoji opasnost da se prekorači koncentracija prizemnog ozona opasna po zdravlje ljudi, kao i u slučaju da postoji opasnost od prekoračenja jedne ili više graničnih ili ciljanih vrednosti za pojedine zagađujuće materije u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Ove kontradiktornosti savršeno oslikavaju situaciju na terenu – problem sa kvalitetom vazduha postoji, ali nas nadležni uveravaju da je vazduh prve kategorije. U poslednjem godišnjem izveštaju o kvalitetu vazduha Zavoda za javnog zdravlje Leskovac upozoravaju da je stopa oboljevanja stanovnika za sva respiratorna oboljenja veća u grejnoj sezoni u odnosu na vangrejnu sezonu, što se može dovesti u vezu sa povećanim zagađenjem vazduha. U toku zimskih meseci, vazduh se u Leskovcu vidi. https://www.juznevesti.com/Drushtvo/I-u-Leskovcu-vazduh-zagadjen-iako-se-jos-ne-mere-PM-cestice-nadlezni-kazu-najvise-zbog-geografskog-polozaja.sr.html http://dnevnikjuga.rs/leskovcani-tokom-marta-disu-prihvatljiv-vazduh-ali-je-u-februaru-svaki-izlazak-na-ulicu-bio-opasan-po-zdravlje/ Merenja koncentracije suspendovanih PM10 i PM2.5 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona se ne vrše u Leskovcu i ne postoje precizne informacije ni u jednom zvaničnom dokumentu kada će se sa tim početi. Takođe, informacije o kvalitetu vazduha na internet stranici grada Leskovca se objavljuju sa zakašnjenjem od nekoliko dana (u proseku 2-3 dana) čime se ne ispunjava svrha ove aktivnosti, a to je blagovremeno obaveštavanje građana i građanki o nivoima zagađujućih materija. Nema obezbeđene automatske merne stanice za grad kako bi podaci o kvalitetu vazduha bili dostupni stanovništvu u realnom vremenu i kako bi se na vreme reagovalo adekvatnim preporukama u cilju zaštite zdravlja.
  5.259 od 6.000 Potpisa
  Autor Peticije Gradjana Picture
 • Stop ubijanju životinja
  U toku jučerašnjeg dana na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak gde se vidi da radnici kineske fabrike guma Linglong u Zrenjaninu deru životinju, zbog čega tražimo da tužilaštvo ispita da li je izvršeno krivično delo ubijanja, mučenja ili povređivanja životinja - član 269. Krivičnog zakonika. I pored toga što se oglasilo rukovodstvo kompanije, tražimo da tužilaštvo reaguje na ovu peticiju i krivičnu prijavu koja će biti podneta. Link ka videu: https://nova.rs/vesti/hronika/uznemirujuc-snimak-iz-zrenjanina-radnici-kineske-fabrike-deru-macku/ Potpišite peticiju! Kreni - Promeni
  7.995 od 8.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • Da dijaspora glasa - Računamo na vas!
  Trenutno u Srbiji svako od nas je ili razmišljao da ode iz zemlje ili ima nekog bliskog ko je otišao ili razmišlja da ode. Uzroci koji se obično navode jesu ekonomsko stanje, nepravedan sistem, nepotizam, partokratija itd. Iz Srbije godišnje odlazi 50.000 ljudi, za jednu deceniju to je pola miliona ljudi, a za četrdeset godina to je kao da je ceo Beograd nestao. Prema proceni preko 4 milijarde dolara (skoro 8% čuvenog BDP, a znatno više od još poznatijih, uvaženih i slavljenih direktnijih stranih investicija) pošalju naši ljudi iz inostranstva. Ti isti ljudi nemaju omogućeno pravo glasa, već da bi se osećali delom ove zemlje moraju putovati stotine, pa i hiljade kilometara do najbliže ambasade ili konzulata gde se prijavilo minimum sto ljudi koji će glasati. Tražimo da se ovim ljudima omogući glasanje kakvo postoji u svetu (online ili poštom) na način kojim se sprečava bilo kakva zloupotreba. Samo na taj način ovim ljudima se suštinski omogućava korišćenje Ustavom Republike Srbije garantovanog prava glasa. Svim ljudima koji se nalaze van Srbije ili razmlišljaju da odu, a i dalje se osećaju delom ove zemlje, donošenjem zakona kojim im omogućavamo olakšano glasanje želimo jasno da poručimo - Računamo na vas! Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i Kreni Promeni.
  8.024 od 9.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • Zamena ishrane za sve onkološke pacijente
  Ova peticija je važna jer pacijenti koji se leče od kancera ne mogu da jedu hranu koja nema nikakva nutritivna svojstva, dovoljno kalorija da izdrže terapije, gde su svaki dan peciva, parizer, marmelade, buhtle sa džemom, buhtle sa mesom, pogačice sa sirom, crveno meso, ribe pržene u ulju i ostala hrana koja je kancerogena. Dragomir Milošević
  22.156 od 25.000 Potpisa
  Autor Peticije Gradjana Picture
 • Inicijativa za izmeštanje IMS spalionice na Senjaku
  Poštovani sugrađani, Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara na Senjaku u ulici Viktora Igoa 7, ozbiljno ugrožava zdravlje i živote ljudi u neposrednoj okolini, kao i na celoj teritoriji Beograda. Laboratorija je u sastavu Instituta za ispitivanje materijala (IMS) u ulici Bulevar Vojvode Mišića 43 u Beogradu i bavi se testiranjem otpornosti građevinskih materijala metodom spaljivanja. Zgrada / postrojenje ima vrata peći u nivou ulice, dimnjak i pridružene prostorije. Spaljivanje PVC stolarije, metalnih vrata, kablova, građevinskih elemenata i konstrukcija vrši se više puta nedeljno u trajanju od po nekoliko sati, prouzrokujići nekontrolisano emitovanje kancerogenih produkata sagorevanja. U toku akcija spaljivanja, u neposrednoj okolini postrojenja, disanje je nemoguće. Dim i smrad spaljenih materija koje nisu prirodnog porekla zadržavaju se u vazduhu veoma dugo, što doprinosi njihovom produženom toksičnom delovanju. Buka koju proizvodi teška mehanizacija koja opslužuje postrojenje, konstantni građevnski radovi konstrukcije i dekonstrukcije povećavaju težinu problema. Aktivnosti ove laboratorije se odvijaju tokom cele godine, u srcu centralne gradske zone, u okruženju stambenih zgrada, porodičnih kuća, škola, vrtića. Prijave upućene ekološkoj inspekciji tokom proteklih godina nisu imale efekta. Nadležni sležu ramenima, niko nije direktno odgovoran, niko ne može da pomogne. Problem ne samo što nije rešen, već su aktivnosti spalionice postale sve učestalije i bezobzirnije, a agonija građana produbljena. Pravo na čist vazduh je brutalno uskraćeno svima. Zagađenje na nivou grada svake godine raste, napretka u gašenju individualnih i industrijskih ložišta nema, a izvori trovanja, kao što je ovo postrojenje, nesmetano opstaju u samom centru Beograda. Izmeštanje ovog opasnog zagađivača bi za ceo grad značilo mnogo. Jedino rešenje je da se ova laboratorija i njene aktivnosti, kojima nikako nije mesto u među ljudima, hitno preseli van grada. Neophodna je akcija i delovanje mnogo većeg broja građana kako bismo primorali nadležne institucije i IMS na rešavanje problema. Potpisivanjem ove peticije podržavate inicijativu za izmeštanje spalionice koja truje sve stanovnike Beograda. Pomozite nam da zajedno ostvarimo pravo na čist vazduh, zdravlje i život. Potpišite peticiju! Žitelji Senjaka
  2.209 od 3.000 Potpisa
  Autor Peticije Gradjana Picture
 • I preduzetnice su mame
  Kada preduzetnica odluči da postane majka: - ako želi da nastavi poslovanje njene preduzetničke agencije neće dobiti punu naknadu od države za trudničko odsustvo, već samo 50% naknade. nisu joj uplaćeni doprinosi u toku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta - za rođeno treće i svako naredno dete ona nema pravo na odsustvo u trajanju od 2 godine kao zaposlene žene, već samo godinu dana - ne može da prenese na partnera pravo odsustva sa rada radi nege deteta, kao što to može zaposlena žene Potrebna nam je Vaša pomoć da ovim ženama obezbedimo ravnopravne uslove korišćenja prava na trudničko, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta. Budite deo naše borbe i potpišite peticiju. Više o inicijativi na linku - https://www.digitalnazajednica.org/2021/08/23/inicijativa-za-prava-zena-koje-obavljaju-samostalnu-delatnost/ Digitalna zajednica i udruženje "Mame su zakon"
  47.890 od 50.000 Potpisa
  Autor Peticije Gradjana Picture
 • Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe
  Tražimo da se u Srbiji legalizuje upotreba kanabisa u medicinske svrhe na način koji bi sprečavao eventualne zloupotrebe, kao što je to učinjeno u brojnim državama.
  5.175 od 6.000 Potpisa
  Autor Kreni- Promeni Picture
 • Kome smetaju karikature Dušana Petričića?
  Već drugi put u kratkom vremenskom intervalu Facebook kompanija blokira nalog i stranicu renomiranog karikaturiste Dušana Petričića. Važno je pitanje na koji način se ostvaruje blokada stranice koja predstavlja jedinstven kritički prikaz društvenih i političkih prilika u Srbiji. Dušan Petričić je poznati srpski karikaturista, poznat i priznat u svetu. Kakva je razlika između Facebook napada na karikaturu D. Petričića i napadača na francuski satirični list Šarli Ebdo čije su kancelarija napali islamski ekstremisti zbog objavljivanja karikature? Kakva je razlika između Facebooka i režimskog lista Politika, kojim upravlja Vlada Republike Srbije, a koji je takođe uklonio karikature Dušana Petričića? Zašto Facebook upotrebljava slogan “Dajte ljudima glas” ako omogućava i autokratskim režimima i protivnicima demokratije da blokiraju sajt, bez mogućnosti ponovnog uspostavljanja? Ovo su postupci cenzure i zabrane slobode izražavanja. Sadržaj stranice Dušana Petričića ilistruje i dokumentuje, putem karikature, brojnost i težinu kršenja liberalnih demokratskih vrednosti od strane srpskog režima. Da li je velika pažnja koju su čitaoci pokazali za karikature Dušana Petričića zasmetala nekome u Facebook kompaniji? Facebook kompanija nije svojim korisnicima pružila bilo kakvo objašnjenje svojih cenzorskih postupaka. Ukidanje stranice Facebook-a ne može se drugačije oceniti osim kao deo cenzorske kampanje antidemokratskih pokreta u svetu, što srpski režim svakako jeste. Da li se Facebook Inc. pridružio nameri srpskih vlasti da uguši svaku kritiku? Potpisnici: Rade Tanasković, Skupština slobodne Srbije Prof. dr Dušan Teodorović, Skupština slobodne Srbije Božo Prelević, Skupština slobodne Srbije Prof. dr Biljana Stojković, Skupština slobodne Srbije Aleksandar Stanković, Skupština slobodne Srbije Prof. dr Vesna Rakić Vodinelić, Skupština slobodne Srbije Milica Kralj, Skupština slobodne Srbije Prof. dr Danica Popović, Skupština slobodne Srbije Prof. dr Goran Marković, Skupština slobodne Srbije Prof. dr Zoran Radovanović, Skupština slobodne Srbije Nedim Sejdinović, Skupština slobodne Srbije Duško Medić, Skupština slobodne Srbije Prof. dr Čeda Čupić, Skupština slobodne Srbije Dragan Kleut, Skupština slobodne Srbije Prof. dr Ljiljana Tomović, Skupština slobodne Srbije Srđan Škoro, Skupština slobodne Srbije Prof. dr Bojana Bodroža, Skupština slobodne Srbije Savo Manojlović, Skupština slobodne Srbije Prof. dr Oliver Tošković, Skupština slobodne Srbije Dr Rade Panić, Skupština slobodne Srbije Vida Petrović Škero, Skupština slobodne Srbije Srđan Milivojević, Skupština slobodne Srbije English version: Who is bothered by DušanPetricic’scartoons? We request from Facebook Inc. to: -Urgently investigate the block of Mr. Petricic’s page, and to publicly share, why these incidents actually happened in the first place; -Urgently unblock this Facebook page, which was visited by 50.000 to 100.000 users each week, and in some situations by even 600.000 users; - Stop the removal of his cartoons from your social media page in the future. For the second time in just a couple of months’ time, Facebook has blocked the page of a well-known and famous Serbian cartoonist Mr. DusanPetricic. Official explanation is that it violates the rules of Facebook. In reality, Mr. Petricic’s cartoons are focused on critique of the Serbian autocratic regime and do not violate any Facebook regulation neither promote violence. Mr. Petricic throughout his whole worldwide carrier (published in Canada, USA, and Serbia for the last 35 years) worked for well-known newspapers and promotes freedom of speech and rights of people to be informed. He is recognized and well respected exactly because of his work. One of the Serbian newspapers, named Politika, which is managed by Serbian government, discharged Mr. Petricic and his cartoons for only one reason – the critic of the current Serbian regime. In the meantime Mr. Petricic continues to print his cartoons in each edition of well-known and highly respected Serbian weekly magazines like NIN or Vreme and daily newspapers Danas and Nova. The irony is that the recent actions of Facebook are in line with the censorship policy of the current Serbian President AleksandarVucic and his regime. Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, once said ‘’by giving people the power to share, we’re making the world more transparent’’. The last actions of Facebook in Serbia related to Mr. Petricic’s page on Facebook cannot be perceived in other way but as the obstruction of the freedom of expression and transparency. In the recent period, people from Serbia, but also from the rest of the region, have been visiting the Facebook page of Mr. Petricicto be informed through his cartoons and opinions. The content of this page actually presents a variety and severity of violations of human rights, freedom of expression and democratic values by the current Serbian President and his regime. Rade Tanasković, Assembly of free Serbia Prof. dr Dušan Teodorović, Assembly of free Serbia Božo Prelević, Assembly of free Serbia Prof. dr Biljana Stojković, Assembly of free Serbia Aleksandar Stanković, Assembly of free Serbia Prof. dr Vesna Rakić Vodinelić, Assembly of free Serbia Milica Kralj, Assembly of free Serbia Prof. dr Danica Popović, Assembly of free Serbia Prof. dr Goran Marković, Assembly of free Serbia Prof. dr Zoran Radovanović, Assembly of free Serbia Nedim Sejdinović, Assembly of free Serbia Duško Medić, Assembly of free Serbia Prof. dr ČedaČupić, Assembly of free Serbia Dragan Kleut, Assembly of free Serbia Prof. dr LjiljanaTomović, Assembly of free Serbia Srđan Škoro, Assembly of free Serbia Prof. dr BojanaBodroža, Assembly of free Serbia Savo Manojlović, Assembly of free Serbia Prof. dr Oliver Tošković, Assembly of free Serbia Dr Rade Panić, Assembly of free Serbia Vida PetrovićŠkero, Assembly of free Serbia Srđan Milivojević, Assembly of free Serbia
  3.562 od 4.000 Potpisa
  Autor Skupština slobodne Srbije Picture